You are here

Kümelenme Destek Programı

Destek Üst Limiti: 
Her bir küme için ayrıca değerlendirilecektir
Destek Alt Limiti: 
Her bir küme için ayrıca değerlendirilecektir
Destek Oranı: 
En az %50 - en fazla %75

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca kümelenme birlikteliklerinin başlatılması, firmaların bu yapıda yer alarak maliyet avantajı elde ederek ölçek ekonomisinden yararlanmaları ve gerekli işbirliği ortamının güçlendirilmesi amacıyla “Kümelenme Destek Programı” açıklanmıştır.

Kümelenme Destek Programının genel hedefleri aşağıdaki gibidir:
• Türk sanayisinin rekabet edebilirliğinin, yenilikçiliğinin ve verimliliğinin yükseltilmesi,
• Küresel ihracattan daha fazla pay alınması,
• Ağırlıklı olarak yüksek teknolojili ürünlerin üretilmesi,
• Nitelikli işgücüne sahip ve aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına dönüştürülmesi.

Programın hedef kitlesi, kümelenme birliktelikleridir. Kümelenme birlikteliği, küme ekonomik coğrafyasında yer alan en az bir sanayi odası, sanayi odasının bulunmadığı yerlerde ticaret ve sanayi odası ile en az bir üniversite zorunlu olmak üzere aşağıdaki kurum, kuruluşları içerebilecek birlikteliktir.

Kümelenme birlikteliğinde yer alabilecekler:
• İl özel idareleri
• Yerel yönetimler
• Üniversiteler ve araştırma kurumları
• Teknoloji geliştirme bölgeleri
• 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu çerçevesinde kurulan sanayi odaları ile ticaret ve sanayi odaları, ticaret borsaları
• Serbest bölgeler
• Organize sanayi bölgeleri
• İhracatçı birlikleri
• Endüstri bölgeleri
• Kümelenme birlikteliği ile ilgili dernekler, vakıflar, kooperatifler vb. kuruluş ve teşekküller

Kümenin ana faaliyet alanında yer alan en az 20 (yirmi) firma söz konusu birliktelik ile işbirliği yapmayı taahhüt etmelidir.
Aşağıdaki kategorilerde destek verilecektir:
- Kategori 1: Küme Koordinasyonunu, Farkındalığını ve/veya Etkinliğini Geliştirme
- Kategori 2: Faktör Koşullarını ve Piyasalarını Geliştirme
- Kategori 3: Verimlilik Arttırıcı Uygulamalar
- Kategori 4: Yenilik

Destek Süresi:
Bir kümelenme teşebbüsünün desteklenme süresi 5 (beş) yıldır.

Destek Miktarı:
Mali destek bütçesi, I. Başvuru dönemi için toplam 30 milyon TL’dir. Küme başına destek verilecek tutar, değerlendirmeler sonucunda belirlenecektir.
Sağlanan geri ödemesiz destek oranı, her bir iş planı tamamlandığında iş planı toplam bütçesinin % 50’sini, her bir destek kalemi bazında ise %75’ini geçemeyecektir.

Başvuru:
I. dönem başvuru tarihi 31 Ocak 2014’e kadar uzatılmıştır.

Sektörlere Göre Destek - Hibeler