You are here

Sanayi Tezleri Programı (SAN-TEZ)

Destek Üst Limiti: 
yok
Destek Alt Limiti: 
yok
Destek Oranı: 
%75

Bu destek programı ile, sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın katma değer yaratan firmaların, üniversiteler ile işbirliği halinde hazırlayacağı projeler desteklenmektedir.

Programın amaçları Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından aşağıdaki şekilde belirtilmektedir:

•Üniversite-sanayi-kamu işbirliğini kurumsallaştırmak,
•Katma değeri yüksek, teknoloji tabanlı ürün ve üretim yöntemleri geliştirilmesi desteklenerek ülkemizin dünya pazarında rekabet gücünün yükseltilmesine yardımcı olmak,
•KOBİ'lerin teknoloji ve AR-GE kültürü edinmelerini sağlamak,
•Özellikle, sanayimizin %98'ini oluşturan ve halen geleneksel üretim yöntemi ile çalışmaya devam eden KOBİ'lerimizi teknolojik ürün ve üretim yöntemlerini kullanmaya cesaretlendirmek,
•Bu işletmelerin kendi öz varlıklarıyla gerçekleştiremeyecekleri AR-GE, teknoloji ve innovasyona yönelik çalışmaların hem üniversite hem de devlet desteği ile gerçekleştirilmesini sağlamak,
•Üniversitede yapılan akademik bilginin ticarileşmesini sağlamak,
•Akademisyenler ve üniversite mezunu gençler arasında şirketleşme kültürünü yaygınlaştırarak yenilikçi yeni şirketler doğmasını sağlamak,
•Üniversitelerde doktora veya yüksek lisans programlarında öğrenim gören öğrencilerin tez konularının KOBİ'ler tarafından talep edilen, imalat sanayine yönelik yeni teknolojilere dayalı ürün, üretim yöntemi ve AR-GE tabanlı ihtiyaçlara yönelik olarak belirlenmesini sağlamak,
•Bu projelerde daha fazla sayıda yüksek lisans ve doktora öğrencisinin desteklenmesini sağlayarak nitelikli eleman sayısının artırılmasına yardımcı olmak,
•Bu projelerde çalışan tez öğrencilerinin ileride bu firmalarda AR-GE personeli olarak istihdam edilmesinin önünü açmaktır.

San-Tez projelerinde proje ortağı firma;
* Mikro işletme ise en az %15
* Küçük işletme ise en az %20
* Orta büyüklükteki işletme ise en az %25
* Büyük işletme ise en az %35
oranında proje katkı payını üstlenmektedir. Kalan tutar program kapsamında Bakanlıkça hibe olarak desteklenecektir.

Başvuru tarihleri:

SAN-TEZ Projelerinin birinci dönem son başvuru tarihi, her yılın Mart ayının 15’i, ikinci dönem son başvuru tarihi ise her yılın Ağustos ayının 15’i olarak belirlenmiştir.

Bu programdan yararlanmak isteyen firmalar ve üniversiteler, San-Tez Proje Başvuru Dokümanına uygun şekilde hazırlanmış projesi planını, 2 kopya halinde hazırlayarak Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğe teslim etmelidir.

Bakanlık tarafından uygulanan en yüksek destek oranı %75 olup, toplam proje bedelinin %25'inin firmalar tarafından karşılanması gerekmektedir.

Yeni yorum ekle

Sektörlere Göre Destek - Hibeler