You are here

İhracata Hazırlık Kredileri

Destek Üst Limiti: 
15.000.000 USD (Yeni başlayan firmalar için 200.000 USD)
Destek Alt Limiti: 
yok
Destek Oranı: 
-

Bu destek ile, ihracata yönelik mal üreten imalatçı ve ihracatçıl firmaların uluslararası arenada rekabet seviyelerinin artırılması ve ihracat projelerinin ihracata hazırlık aşamasında desteklenmesi amaçlanmaktadır. Kredi, Türk Lirası ve döviz cinsinden kullandırılmaktadır.

Kredinin vadesi 540 gündür.

Kredi Kullandırım Şartları Nelerdir?

- Söz konusu krediden son üç takvim yılı ortalama veya kredi başvuru tarihinden geriye dönük 12 (on iki) aylık ihracat performansının en az 200 bin ABD Doları tutarında olan veya ihracata yeni başlayan firmalar yararlanır.

- Kredi, ihracat taahhüdü karşılığında ve malların serbest dövizle ihraç edilmesi koşulu ile kullandırılır.

Kredi Başvuru Formları Nelerdir?

- Kredi Talep Formu,

- İhracat Taahhüdünün Dağılım Formu,

- Firmaca imzalanıp kaşelenmiş Gümrük Beyannamesi bazında FOB/ Dolar ihracat tutarını gösterir belge,

- İhracata aracılık eden firma beyan formu,

- Özel Fatura kapsamındaki ihracat tutarını gösterir belge,

- İlk defa ihracat yapacak olan firmaların kredi talebine konu, alıcı ile satıcı arasında yapılmış, ihracat bağlantısını gösterir belge,

- Son üç yıla ait Hesap Durumu Belgesi, bilanço ve kar/zarar cetvellerinin (gelir tablolarının) orijinal nüshaları,

- Muvafakatname,

- Gelir İdaresi Başkanlığından alınacak Vergi Kimlik Numarası'na ilişkin belge,

- İlgili odaca orijinal tasdikli Kapasite Raporu örneği,

- Firmanın ve %25'i aşan hisseye sahip tüzel kişi ortaklarının kuruluş, faaliyet konusu, temsil ve ilzam, ortaklık yapısı ve son değişikliklere ilişkin ticaret sicili gazetelerinin orijinalleri veya noter tasdikli fotokopileri ile firmanın % 25'i aşan hisseye sahip gerçek kişi ortaklarının noter tasdikli nüfus cüzdanı suretleri,

- Niyet Mektubu,

- Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle kullandırılacak kredilerde KGF tarafından düzenlenecek niyet mektubu,

- Faks Sözleşmesi (Noter onaylı),

- Firmayı tanıtıcı bilgi.

Kredi isteğe göre TL, ABD Doları, Euro, Japon yeni ve GBP şeklinde kullanılabilmektedir.

Yeni yorum ekle

Sektörlere Göre Destek - Hibeler