You are here

1501-Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Destek Üst Limiti: 
Proje başına 18.750.000 TL'dir.
Destek Alt Limiti: 
-
Destek Oranı: 
%60

Programın amacı, firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını desteklemek ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmakdır.

Bu kapsamda;
- Yeni bir ürün üretilmesi
- Mevcut bir ürünün geliştirilmesi veya iyileştirilmesi
- Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi
- Maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi vb. projeleri desteklenmektedir.

Başvuruda bulunan kuruluşların sektör ve ölçeğine bakılmaksızın, temel destek oranı yüzde kırk (%40)’tır.

Toplam destek oranı; temel destek oranı ve diğer ilave desteklerle beraber en fazla yüzde altmış(%60) olabilmektedir.

Desteklenen gider kalemleri;
a)Personel giderleri,
b) Proje personeline ait proje kapsamındaki seyahatgiderleri kapsamında; uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri,
c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
d) Malzeme ve sarf giderleri,
e) Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri
f) Türkiye’deki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri.

Destek Süresi

- Destek sûresi proje bazında en fazla otuzaltı aydır. Ancak aşağıda belirtilen durumlarda bu süre aşılabilir:
- Uluslararası ortaklı projeler için destek süresinde kısıtlama yoktur. Proje uluslararası proje süresi kadar desteklenir.

Destek programına proje başvuruları elektronik ortamda http://eteydeb.tubitak.gov.tr adresindeki çevrimiçi (online) uygulama (Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi -PRODİS) üzerinden yapılabilmektedir.

Başvurular sürekli açıktır. Herhangi bir dönemde başvuru yapılabilmektedir.

Yeni yorum ekle

Sektörlere Göre Destek - Hibeler